Formalności przed montażem przydomowej oczyszczalni ścieków

by | mar 14, 2023 | Dofinansowanie, Koszty, Montaż, Oczyszczalnia, Rozsączanie, Szambo, Zbiorniki

Co powinieneś wiedzieć o nowych przepisach dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub przeróbki szamba na oczyszczalnię?

W sierpniu ubiegłego roku ustawodawca zmienił regulacje prawne dotyczące niezbędnych formalności koniecznych przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Każda oczyszczalnia, której dobowa przepustowość nie jest większa niż 5 m3 jeżeli słWypełnianie wniosku o przydomową oczyszczalnięuży zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego wymaga zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, których zadaniem jest wprowadzenie do gleby oczyszczonego ścieku.

Jeżeli oczyszczalnia jest większa i posiada przepustowość większą niż 5m3 na dobę wtedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Formalności jest oczywiście o wiele więcej niż tylko dodatkowe pozwolenie wodno prawne, a cały proces formalny zajmuje wiele miesięcy, dlatego warto przekazać te kwestie wyspecjalizowanej firmie.

My wyręczamy naszych klientów we wszystkich niezbędnych formalnościach i całość dokumentacji przygotowujemy całkowicie bezpłatnie.

Czy moja oczyszczalnia ma przepustowość mniejszą czy większą niż 5 m3?

W tym zakresie wielkości oczyszczani mieści się praktycznie każdy dom jednorodzinny, a nawet wielorodzinny.

Przepustowość oczyszczalni jest pochodną ilości osób z niej korzystających.

W polskich warunkach przyjmuje się, że użytkownik średnio na dobę wyprodukuje 150 litrów ścieku. Przy takim założeniu, aby przekroczyć parametr 5 m3 na dobę musielibyśmy mieć w gospodarstwie ponad 33 dorosłe osoby.

Od czego zacząć?

Najlepiej zgłosić się do nas! 😉

Planując przeróbkę szamba na oczyszczalnię lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy zacząć od sprawdzenia czy obszar, na którym leży nieruchomość ma uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Taką informację można otrzymać od ręki we właściwym urzędzie gminy. Zapisy MPZP jasno opisują czy dopuszcza się lub czy nie zabrania się budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

W tym momencie możemy spotkać się zasadniczo z dwiema sytuacjami:

a) dla nieruchomości jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

W tej sytuacji należy pobrać Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania, wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość

b) dla nieruchomości nie ma uchwalonego Planu więc należy dowiedzieć się czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania dla takiej inwestycji. Jeśli nie ma przeciwwskazań konieczne jest oświadczenie Gminy, że w związku z brakiem MPZP dla przedmiotowej nieruchomości w związku z planowaną inwestycją nie wymaga się ustalenia w drodze decyzji Warunków Zabudowy (WZ).

Którykolwiek z tych dokumentów będzie konieczny w następnych krokach czyli Zgłoszeniu inwestycji do odpowiedniego Nadzoru Wodnego Wód Polskich oraz do Starostwa Powiatowego lub do Urzędu Miasta na prawach powiatu.

Wypełnianie wniosku o przydomową oczyszczalnię

Kolejny dokument jaki należy pobrać z urzędu to mapa zasadnicza nieruchomości w skali 1:500. Mapę zasadniczą można pobrać w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatru, odpłatnie jest to koszt około 50 – 100 zł. Taka Mapa z naniesionym przez inwestora szkicem rozmieszczenia urządzeń oczyszczalni stanowić będzie kolejny załącznik.

Jakie mogę być przyczyny odrzucenia wniosku o przydomową oczyszczalnię ścieków?

Z naszej praktyki wynika niestety bardzo smutny wniosek. Wielu urzędników do dziś nie do końca sprawnie porusza się w zapisach nowej ustawy.

W wielu starostwach urzędnicy stosując się do tych samych przepisów mają bardzo różne oczekiwania.

To samo dotyczy Wód Polskich. Każdy nadzór ma swoje wewnętrzne wytyczne dotyczące standardu przygotowywanej dokumentacji.

Okazuje się, że jest to bardzo zagmatwana dla wielu materia i cała ścieżka uzyskania pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni w dzisiejszych realiach trwa kilka miesięcy.

Główne przyczyny odrzuceń wniosków o przydomowe oczyszczalnie ścieków to:

  • brak możliwości zachowania właściwych odległości systemu rozsączania od granicy działki, ujęć wody pitnej, etc wymaganych właściwymi przepisami budowlanym
  • położenie działki na terenie zalewowym
  • obowiązek przyłączenia się do istniejącej lub planowanej kanalizacji
  • położenie działki na terenie zdrenowanym

Czy jeśli moja działka leży na terenie obszarów form ochrony przyrody czyli np. parku Krajobrazowego lub na terenie obszaru Natura 2000 to nie mam możliwości wybudowaniaprzydomowej oczyszczalni ścieków?

Sam fakt położenia nieruchomości na terenie obszarów form ochrony przyrody nie przekreśla możliwości budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. W takim przypadku jednak, wydłuża się ścieżka zgromadzenia wszystkich potrzebnych dokumentów do montażu oczyszczalni ponieważ należy wystąpić do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze zgłoszeniem w trybie art. 118 ustawy o Ochronie Środowiska. GDOŚ jeśli będzie miał jakiekolwiek uwagi to przekaże je ustawowym terminie 30 dni jeśli zaś nie będzie miał uwag to poprostu po upływie tych 30 dni należy złożyć wniosek o „wydanie postanowienia o milczącym załatwieniu sprawy”. Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi obecnie 17 zł. Tak czy inaczej, jakiś dokumenty zwrotny z GDOŚ jest konieczny.

Jeżeli nie ma przeciwskazań to jakie formalne kroki należy wykonać składając wniosek o pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zgodnie z tym co opisaliśmy powyżej, krok pierwszy to sprawdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz pobranie właściwych Wypisów, Wyrysów i Map.

Krok drugi to ustalenie czy nieruchomość znajduje się na terenie form ochrony przyrody.

krok trzeci to złożenie zgłoszenia wodnoprawnego wraz z koniecznymi załącznikami. Zgłoszenie wodnoprawne składamy w Nadzorze Wodnym, Wypełnianie wniosku o przydomową oczyszczalnięna którego obszarze znajduje się nasza nieruchomość. Nadzór Wodny ma 30 dni na rozpatrzenie i dopiero po tym czasie jeśli nie będzie przeciwwskazań możemy zająć się złożeniem Zgłoszenia Budowy (PB2) na naszą biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 jasno mówi, że oczyszczalnie, których przepustowość jest mniejsza niż 7,5 m3 na dobę nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę tylko zgłoszenia budowlanego)

Zgłoszenie takie składamy we właściwym dla położenia naszej nieruchomości Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu. Starostwo Powiatowe ma 21 dni na wniesienie uwag, w przeciwnym razie następuje tak zwana milcząca zgoda.

Oczywiście zarówno zgłoszenie do Nadzoru Wodnego jak i zgłoszenie do Starostwa powiatowego musi być uzupełnione wieloma załącznikami, których przygotowanie musi odbyć się zgodnie z konkretnymi oczekiwaniami danego urzędu.

Jakie są opłaty związane ze zgłoszeniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub przeróbkę szamba na oczyszczalnię?

Opłaty są ustawowe i w skali całego projektu nie są to duże koszty.

  • opłata za pobranie mapy zasadniczej. Koszt uzależniony jest od wielkości powierzchni objętej mapą i wynosi 20,78 zł za ha w przypadku mapy cyfrowej.
  • pobranie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego to standardowy koszt opłaty skarbowej uzależniony od ilości stron i wynosi odpowiednio do 5 stron 30 zł powyżej 50 zł
  • pobranie wyrysu to  20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 jednak nie więcej niż 200 zł
  • opłata za zgłoszenie wodnoprawne to 100,23 zł, które wpłacamy na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  • opłata za wniosek o „wydanie postanowienia o milczącym załatwieniu sprawy” składany do Nadzoru Wodnego to 17 zł, które wpłacamy na rachunek Urzędu Miasta, Starostwa lub Gminy

Czy są jeszcze jakieś formalności?

Bardzo często urzędnicy wymagają szczególnych zaświadczeń czy dodatkowych dokumentów, jednak nie sposób je tu wymienić z uwagi na ich różnorodność.

Każdy przypadek jest indywidualny i wymaga indywidualnego podejścia.

Już po wszystkich formalnościach związanych z budową oczyszczalni i po jej montażu należy złożyć w Urzędzie Gminy dokument wskazujący na moment, w którym chcemy uruchomić oczyszczalnię – Zgłoszenie uruchomienia oczyszczalni

Czy warto zlecić przygotowanie wniosku wyspecjalizowanej firmie?

Z naszego doświadczenia i analizy tego co mówią nasi klienci, którzy zdecydowali się na samodzielne załatwianie formalności, jesteśmy przekonani, że zdecydowanie warto zlecić to specjalistom.

Procedura składania wniosku w realiach nowych przepisów wymaga bardzo specyficznej wiedzy i co ważniejsze umiejętności współpracy z urzędnikami.

Załączniki dołączane do wniosków wymuszają na nas przygotowania dokumentacji technicznej, przekrojów systemów rozsączeń, często podania danych opisujących geologiczne  uwarunkowania danego terenu, podania współrzędnych konkretnych miejsc na naszej działce ale nie geograficznych tylko współrzędnych X,Y w konkretnym systemie współrzędnych, na jakim dany urząd pracuje.

Wypełnianie wniosku o przydomową oczyszczalnię

Zlecenie to specjalistom zaoszczędzi wiele czasu, nerwów i zagwarantuje nam większe prawdopodobieństwo sukcesu w sytuacji nieoczywistej.

Najlepiej zgłosić się do nas! 😉 Nasza firma wszystkim naszym klientom świadczy takie usługi nieodpłatnie.

0 Comments