Aspekty prawne związane z montażem przydomowej oczyszczalni biologicznej.

by | mar 27, 2022 | Oczyszczalnia, Rozsączanie, Szambo, Uncategorized

Przepisy prawa budowlanego określają podstawowe odległości jakie musimy zachować planując miejsce posadowienia zbiornika i systemu rozsączającego. 

Sprawa jest złożona i regulowana prze wiele aktów prawnych. 

Głównym aktem normatywnym jest Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Część wymaganych odległości określa również ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ) oraz kilka innych branżowych rozporządzeń. 

  • 5 m to minimalna odległość zbiornika oczyszczalni od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (pokoje i kuchnie). Odległość ta może być mniejsza pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia z osadnika na wysokość co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi. 
  • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego; 
  • 15 m od studni z wodą pitną; 
  • 1,5 m od przewodów (rur) z gazem i wodą; 
  • 0,8 m od przewodów (kabli) elektrycznych. 

 Przepisy określają również odległości jakie musimy zachować projektując układ rozsączenia oczyszczalni. 

  • Odległość najbliższego przewodu rozsączającego powinna wynosić co najmniej 30 m od studni z wodą pitną niezależnie czy na własnej czy na sąsiada działce. 

 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia. Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 2 Prawa o ochronie środowiska zgłoszenia należy dokonać do organu ochrony środowiska urzędu miasta lub gminy. 

 Jeżeli dany teren jest uzbrojony w sieć kanalizacyjną, mieszkańcy są zobligowani do podłączenia nieruchomości do niej i nie ma możliwości zastosowania biologicznej oczyszczalni. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, kiedy już funkcjonuje oczyszczalnia przydomowa, wybudowana przed kanalizacją sanitarną i jest eksploatowana zgodnie z przepisami. 

Pozwolenie wodno-prawne a montaż oczyszczalni biologicznej. 

 Większość przydomowych oczyszczalni spełnia wszelkie kryteria tzw. zwykłego korzystania z wód czyli w tym przypadku wprowadzania ścieków o wymaganym stopniu oczyszczenia (BZT5) do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę” na terenie własnej nieruchomości . W takim przypadku nie jest konieczne uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych.  

Przydomowa oczyszczania ścieków – wymagana ilość próbek ścieków. 

Obowiązujące przepisy (Dz.U. 2019 poz. 1311) w przypadku oczyszczalni o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) poniżej 2000 wymagają pobrania 4 średnich dobowych próbek ścieków bytowych w okresie roku. Jeżeli ścieki spełniają wymagania, w kolejnym roku należy wykonać już tylko 2 pobrania. W przypadku, gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymagań, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki. Należy podkreślić, że ilość pobranych próbek nie zależy od RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, a zależy od wielkości oczyszczalni wyrażone w RLM. 

0 Comments